* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

+++

Μνήμη: 18η Μαρτίου


...Με αυτό το στεφάνι της υπομονής, λέει ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, «ο Ιησούς συνήθως στεφανώνει τους αθλητές Του».

Θεωρεί μάλιστα ως Μάρτυρες τους υπομένοντες και λέει ότι ο Χριστός έστεψε τους Μάρτυρες της υπομονής με στεφάνια που ήταν φτιαγμένα με λουλούδια κάθε είδους.

Οι υπομένοντες, λέει, έχουν πάντα προ οφθαλμών την «ημέραν της υπομονής του Κυρίου» και «μετέχοντας στη δική Του ζωή μπορούν και κάνουν υπομονή. Γιατί, με την υπομονή αξιώνονται να βρίσκονται πάντα δίπλα Του».

Και όταν η ψυχή τους συνθλίβεται στις μυλόπετρες του πόνου, ξέρει αυτή που να στραφεί και σε Ποιον να καταφύγει.

Ατενίζει Εκείνον, που «ώσπερ πελεκάν τετρωμένος τη καρδία» («Εγκώμια» του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου), κρέμεται στο Σταυρό της Αγάπης.

Αγκαλιάζει έτσι και τον δικό του σταυρό και πορεύεται να συσταυρωθεί με Εκείνον, «ίνα και συζήση Αυτώ»...+++

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

17η ΣΥΝΑΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ε.Ε.Ε.»


++++++

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

+++Μνήμη: 17η Μαρτίου«...Εισελθών λοιπόν εις το πλοίον έφθασεν εις την Λαοδίκειαν,
και εξελθών συνέχισε τον δρόμον του διά ξηράς προς την Έδεσσαν,
όπου εύρε Ναόν, εις τον οποίον είχον την αχειροποίητον Εικόνα
του Δεσπότου Χριστού, την ιδίαν εκείνην την οποίαν Αυτός ο Κύριος
έστειλεν εις τον Αύγαρον διά του Αποστόλου Ανανία.

Ταύτην ιδών ο Αλέξιος πολύ ηυφράνθη και μοιράσας εις πτωχούς
τον χρυσόν και τους πολυτίμους λίθους, έμεινεν εις εκείνον τον Ναόν,
ενδεδυμένος ως πένης με παλαιά και άχρηστα ιμάτια,
διά να βλέπη καθ' εκάστην τον πολυπόθητον χαρακτήρα
της του Δεσπότου Μορφής, ζητών δε ελεημοσύνην από τους ευσεβείς Χριστιανούς,
εξώδευεν από αυτήν ολίγα δι' άρτον προς τροφήν του
τα δε υπόλοιπα έδιδεν εις τους πτωχούς...»


+++

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

16η ΣΥΝΑΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ε.Ε.Ε.»


+++


+++

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΛΟΥΣΙΑΔΟΣ

+++

 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΛΟΥΣΙΑΔΟΣ
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
Μνήμη 8η Μαρτίου


Σάλπιγξ σιωπᾷ Παῦλος ὁ Πλουσιάδος,
 Σάλπιγγος ἠχὴν τὴν τελευταίαν μένων.


ΠΑΥΛΟΣ ὁ ἐν ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν ἔζησε
κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰκονομαχίας
.

Ἐπειδὴ δὲ ἔβλεπε τοὺς ἀθέους εἰκονομάχους
νὰ φέρωνται μὲ ὀργὴν καὶ μανίαν κατὰ τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
, νὰ ἀνατρέπουν κάθε ἀκρίβεια νόμων,
νὰ καταστρέφουν τὰς μορφὰς τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
καὶ νὰ ἀφανίζουν τοιουτοτρόπως τὴν εὐπρέπειαν
καὶ τὸν στολισμὸν τῶν ἱερῶν Ναῶν,
κατετόξευσεν αὐτοὺς διὰ τῶν ἐλεγκτικῶν λόγων του,
ὡς διὰ βελῶν ὁ ἀοίδιμος.

Ὑπέμεινε λοιπὸν ἀπὸ αὐτοὺς ἐξορίας καὶ διωγμοὺς
καὶ πολλάς ἄλλας κακουχίας διὰ τὴν τιμὴν καὶ προσκύνησιν
τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Εἰκόνος.

Ἀνδρείως δέ καὶ γενναίως ἀγωνισάμενος ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας,
παρέθετο τὴν ψυχήν του εἰς χεῖρας Θεοῦ.

+++


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ

++++++