* * *

* * *
* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

+++

Του Οσίου Πατρός ημών Θεοδώρου του Στουδίτου

Εγκώμιον εις την Κοίμησιν της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
Τώρα, λοιπόν, ἡ Θεοτόκος, κλείνοντας τὰ αἰσθητὰ
μάτια, ἀνοίγει τὰ νοητὰ σ᾿ ἐμᾶς, σὰν λαμπροὺς καὶ μεγάλους
φωστῆρες, ποὺ ποτὲ μέχρι τώρα δὲν βασίλεψαν γιὰ νὰ ἀγρυπνοῦν
καὶ νὰ ἐξευμενίζουν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴ βοήθεια τοῦ κόσμου.
Τώρα, ἐνῶ στὰ θεοκίνητα χείλη της σίγησε ὁ ἔναρθρος λόγος,
ἀνοίγει ἀσίγητο γιὰ πάντα τὸ μεσιτευτικό της στόμα
γιὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος.
Τώρα, ἐνῶ μάζεψε τὶς σωματικὲς καὶ θεοφόρες παλάμες,
τὶς ὑψώνει, ἀφθαρτοποιημένη, πρὸς τὸν Δεσπότη,
καὶ τὶς παρουσιάζει παρακαλώντας
γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη...

Εδώ το πλήρες πρωτότυπο κείμενο
με την απόδοσή του στην νεοελληνική+++

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ: "ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ"+++

Με την ευκαιρία της Απόδοσης της Μεταμόρφωσης
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού
(13 Αυγούστου)

«Φῶς Χριστοῦ Φαίνει Πᾶσι»!
Σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας, ὁ Θεὸς εἶναι Φῶς,
καὶ οἱ εὐσεβεῖς πρέπει νὰ γίνουν Φῶς, ὥστε νὰ ζοῦν μέσα στὸ Φῶς
καὶ νὰ βλέπουν τὰ πάντα ὡς Φῶς.
Αὐτὴ ἡ ἕνωσις μὲ τὸ Φῶς εἶναι μία βαθυτάτη πνευματικὴ
ἐμπειρία, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἕνωσί μας μὲ τὸν Θεό, στὴν θέωσι.

Ὁ κάθε πιστὸς ἀσκεῖται συνεχῶς στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα

ἐναντίον τῆς φιλαυτίας, μὲ σκοπὸ νὰ καθαρθῆ καὶ νὰ φωτισθῆ,
νὰ τοῦ δοθῆ ὡς χάρισμα τὸ θεῖο Φῶς.

Τὸ Φῶς αὐτὸ εἶναι ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ

ὅταν τηροῦμε τὶς ἅγιες Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας, γινόμεθα Ναοὶ τῆς
Ἁγίας Τριάδος, γινόμεθα Θεοφόροι, γινόμεθα Φωτοφόροι.


Ὅπως καταλαβαίνομε, τὸ Φῶς αὐτὸ τῆς θείας δωρεᾶς δὲν εἶναι
ἕνα ἠθικὸ φῶς, οὔτε ἕνα κτιστὸ-φυσικὸ φῶς, ἀλλὰ εἶναι οἱ Ἄκτιστες
Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, τὶς ὁποῖες βλέπει ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει
καθαρίσει τὴν καρδιά του: «μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,
ὅτι αὐτοὶ
τὸν Θεὸν ὄψονται», ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ Κύριος.

Ὅσο αὐξάνεται ἡ καθαρότης τῆς καρδιᾶς μὲ τὴν Ταπείνωσι, τὴν

Ἀγάπη, τὴν Ἁγνότητα, τὴν Προσευχὴ καὶ τὴν Κοινωνία τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, τόσο αὐξάνεται βαθμιαίως και σταδιακῶς ἡ ἐμφάνισις
τοῦ θείου Φωτὸς καὶ μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ θεραπεύει
τὴν
φύσι του καὶ τὸν καθιστᾶ κατὰ χάριν Θεό.

Στὴν πραγματικότητα, αὐτὸς ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ φωτο-ποίησίς

μας εἶναι ἀποτελέσματα τῆς συμμετοχῆς μας στὸ μεταμορφωμένο,
ἀναστημένο καὶ θεωμένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ Ὁποῖο τώρα
εὑρίσκεται στὸν Οὐρανὸ ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός· εἶναι ἀποτέλεσμα
μιᾶς προσωπικῆς σχέσεως καὶ κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου
μὲ τὸν
ζῶντα καὶ προσωπικὸ Θεό.

* * *

Aὐτὲς τὶς θαυμαστὲς Ἀλήθειες καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν σωτηρία
μας, τὶς ἀπευθύνει σήμερα ἀπὸ τὸ Ὄρος Θαβὼρ ὁ Σωτήρας μας
πρὸς ὅλους, διότι ἀφοροῦν ὅλους -ὅχι μόνο τοὺς Μοναχούς,
τοὺς
Ἡσυχαστὲς καὶ Ἀναχωρητές.


Καὶ οἱ Ἀδελφοί μας μέσα στὸν κόσμο καλοῦνται νὰ ἀγωνίζωνται

μὲ τὴν συνεχῆ μετάνοια γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς καρδιᾶς τους,
προκειμένου
νὰ ἰδοῦν τὸν Θεὸ, δηλαδὴ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Θεό.

Ἡ προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου: «νήψατε, γρηγορήσατε
»,
ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς· ἡ ἐγρήγορσις

πρέπει νὰ εἶναι ὁ διαρκὴς ὁδηγός μας στὴν προσωπική μας ἀνάβασι
στὸ Θαβώρ, γιὰ νὰ συναντήσωμε τὸν Χριστό μας
καὶ νὰ ἑνωθοῦμε
μαζί Του μέσα στὸ Φῶς.

Στὴν νῆψι, δηλαδὴ τὴν προστασία τοῦ νοῦ μας διὰ μέσου τῆς

προσευχῆς, τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ μὴν
σκοτισθῆ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῶν παθῶν, πρέπει νὰ προσθέτουμε
τὴν
ἄσκησι: ἄσκησι στὴν Ἀγάπη, ἄσκησι στὴν Ταπείνωσι, ἄσκησι
στὴν
Ἐγκράτεια, ἄσκησι στὴν τήρησι τῶν Ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας.

Αὐτὴ ἡ νηπτικο-ασκητικὴ προσπάθεια, ἑνωμένη μὲ τὴν συντριβὴ

τῆς καρδιᾶς καὶ τὴν μετάνοια, ἀλλὰ καὶ τὴν θεία Μετάληψι,
μᾶς
βοηθεῖ νὰ βιώνουμε τὴν Ἡσυχαστικὴ Παράδοσι
τῆς Ὀρθοδοξίας
μας καὶ νὰ γίνωμε δεκτικοὶ τοῦ Φωτὸς
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος μας...(Απόσπασμα Ομιλίας
του +Επ. Ωρεών κ. Κυπριανού.
Ρουμανία 2012)


+++

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου) 19

+++
...Οι παλαιοί Αγιογράφοι πριν εκτελέσουν μία Εικόνα ενήστευαν,
προσεύχονταν και στη συνέχεια μελετούσαν την Αγία Γραφή,
τα Συναξάρια των Αγίων, καθώς και άλλα αγιολογικά κείμενα...,
το γεγονός αυτό ήταν συνεχής απασχόλησή τους και πράξη καθημερινή
.Το έργο του Εικονογράφου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δηλ. δημιουργία
Εικόνων για την τέχνη, ...αλλά για την δόξα
και την ωραιότητα-φαιδρότητα της Εκκλησίας...

Πρέπει να έχουμε επίγνωση, πως ό,τι αναφέρεται στον Θεό
δεν γίνεται αντικείμενο εμπορευματοποίησης...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ;",
Σπ. Μαρίνη)
+++

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Αγία Ανθούσα η Ομολογήτρια

--


ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ
Η ΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ

(Μνήμη: 27ῃ Ἰουλίου)

Χριστὸν μὲν αἰνεῖ Ἀνθοῦσα παρὰ πλάνοις,
Χριστὸς δὲ αὖθις Ἀνθοῦσαν παρ’ Ἀγγέλοις....Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ ὁ Κοπρώνυμος, μισόχριστος καὶ
εἰκονομάχος, ἀκούγοντας νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν ὁσία καὶ τὴν
ἀφοσίωσή της στὰ Ὀρθόδοξα δόγματα, ἔστειλε ἄνθρωπό του στὴν Μονὴ
τοῦ Μαντινέου γιὰ νὰ τὴν κάνει νὰ ἀσπασθεῖ τὴν αἵρεσή του...

Οἱ στρατιῶτες ἔπιασαν κατόπιν τὴν Ἀνθοῦσα, τὴν ἔδεσαν ἀπὸ τὰ
τέσσερα ἄκρα καὶ τὴν ἔδειραν ἄγρια μὲ βούνευρα.
Μάζεψαν μεγάλο ἀριθμὸ Εἰκόνων ποὺ βρίσκονταν στὸ Μοναστήρι,
τοὺς ἔβαλαν φωτιὰ καὶ τὶς τοποθέτησαν στὸ κεφάλι καὶ στὰ μέλη
τῆς Ὁσίας, τὰ πόδια τῆς ὁποίας ἀκουμποῦσαν πάνω σὲ ἀναμμένα
κάρβουνα. Ἐπειδὴ ὅμως ἐκείνη ἔμεινε ἀβλαβὴς μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ,
τὴν ἐξόρισαν...--

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

ΕΙΚΟΝΕΣ (Απάντηση στους χιλιαστές) 3

+++


ΕΙΚΟΝΕΣ
(Απάντηση στους χιλιαστές)

(+Επ. Αυγουστίνου Καντιώτη)

3


...Αλλ' εμείς, έ
χοντας Εικόνες, δεν λέμε ότι αυτή η Εικόνα είνε Θεός.
Πρώτα-πρώτα δεν έχουμε καμμιά Εικόνα που να παριστάνη το Θεό,
γιατί ο Θεός είνε αόρατος και δεν μπορεί να ζωγραφισθή.
Αλλ' όταν ο αόρατος Θεός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,
φόρεσε σάρκα ανθρώπινη και έγινε άνθρωπος,
όμοιος μ' εμάς εκτός από την αμαρτία, και περπάτησε εδώ πάνω
στη γη και έπαθε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε,
τότε ο αόρατος Θεός έγινε ορατός.


Ο Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται, αλλ' ως άνθρωπος ζωγραφίζεται.
Μόνο όσοι αρνούνται, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος
με πραγματική ανθρώπινη σάρκα, μπορούν
ν' αρνούνται την εικονογράφησι του Χριστού.

Σε ρωτώ: Πιστεύεις ότι ο Χριστός ήρθε σαν άνθρωπος στον κόσμο;
Αφού το πιστεύεις, γιατί παραξενεύεσαι όταν, σύμφωνα
με τα Ευαγγέλια, οι Ορθόδοξοι ζωγραφίζουμε το Χριστό
άλλοτε την ώρα που διδασκει, άλλοτε την ώρα που γιατρεύει αρρώστους,
άλλοτε την ώρα που ευλογεί τα ψωμιά και τα ψάρια,
άλλοτε σαν κάθεται σ' ένα γαϊδουράκι και μπαίνει στα Ιεροσόλυμα,
άλλοτε όταν κάθεται στο τραπέζι και αγιάζει το ψωμί και το κρασί,
άλλοτε όταν προσεύχεται στη Γεθσημανή, άλλοτε όταν πιάνεται
και διάζεται, άλλοτε όταν σταυρώνεται και ανασταίνεται;
Ο Χριστός και όλες οι ορατές ενέργειές Του πάνω στη γη ζωγραφίζονται...+++

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

ΠΑΝΑΓΙΑ «ΠΑΝΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ»

+++
ΠΑΝΑΓΙΑ
«ΠΑΝΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ
»


Σύναξις: 23η Ἰουλίου

+++

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

ΕΙΚΟΝΕΣ (Απάντηση στους χιλιαστές) 2

+++

ΕΙΚΟΝΕΣ
(Απάντηση στους χιλιαστές)

(+Επ. Αυγουστίνου Καντιώτη)

2


...Λένε οι εχθροί των Εικόνων, πως οι Εικόνες είνε είδωλα,
και υπάγονται στην απαγόρευσι της δευτέρας Εντολής.
Αλλά κάνουν λάθος. Κάνουν σύγχυσι ανάμεσα στην Εικόνα και στο είδωλο.
Άλλο είδωλο, άλλο Εικόνα.
Είδωλο είνε να πάρης ένα μάρμαρο, να το σκαλίσης,
να του δώσης κάποια μορφή, και μετά να πης πως αυτό είνε Θεός,
να πέσης και να το προσκυνάς. Έτσι έκαναν οι ειδωλολάτρες.
Έκαναν θυσίες, γιατί πίστευαν ότι έτσι ευχαριστούνταν οι θεοί τους.
Μα οι θεοί τους ήταν ανύπαρκτοι. Ήταν κατασκεύασμα της φαντασίας τους.
Γι' αυτό και ο Προφήτης Δαυίδ, μιλώντας γιά τους ψεύτικους θεούς των αρχαίων,
λέει ότι μάτια έχουν και μάτια δεν έχουν, αυτιά έχουν και αυτιά δεν έχουν
(Ψαλμ. 134, 16-17), και ματαίως οι άνθρωποι στέκονται μπροστά τους
και κάνουν την προσευχή τους. Αν μπορή ένα μάρμαρο ή ένα ξύλο ν' ακούση,
άλλο τόσο μπορούν και τα είδωλα ν' ακούσουν την προσευχή των ανθρώπων.
Ήταν μιά φοβερή πλάνη του διαβόλου. Κάτω απ' τα είδωλα κρυβόταν ο διάβολος.
Η ειδωλολατρεία ήταν (και είνε) δαιμονολατρεία...


+++